Wat is Er Was Eens?

Er Was Eens is een jaarlijkse verhalenwedstrijd die in 2012 is ontwikkeld vanuit de wens om een educatief-literair project aan te bieden voor vmbo-leerlingen, met name de in de basis- en kaderleerwegen, maar ook geschikt voor de theoretische leerweg. De verhalenwedstrijd richt zich op geletterdheid, het vergroten van het empathisch vermogen en taalontwikkeling, maar vooral ook op het realiseren van leesplezier.

Er Was Eens wil jongeren verleiden om lezen als een plezierige activiteit te zien. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat lezen (ook in de vrije tijd) de algemene cognitieve vaardigheden vergroot. Specifiek zal de kwaliteit van het gebruik van de Nederlandse taal en maatschappelijke betekenis van literaire competenties onder leerlingen in het voortgezet onderwijs verbeterd worden. Er Was Eens biedt docenten educatief materiaal en inspirerende en enthousiasmerende projecten die als verrijking binnen het curriculum kunnen worden aangeboden.

Het programma

Door deel te nemen aan Er Was Eens leren leerlingen uit het vmbo (basis/kader of theoretisch) in groepsverband, in maximaal 7 lessen, hun eigen verhaal te schrijven. Om hen te laten zien hoe je een verhaal kan vertellen en hoe het tot stand komt, lezen leerlingen een boek en wordt er een gastles gegeven door een bekende schrijver.

Uit alle inzendingen kiest een jury de drie beste verhalen. Deze drie groepen worden aanvullend uitgenodigd om de jury te overtuigen waarom zij moeten winnen aan de hand van een, op film opgenomen, pitch. Zodra de jury het winnende verhaal heeft gekozen, wordt met de school contact opgenomen om de prijsuitreiking op de eigen school, met alle leerlingen, docenten en familieleden te vieren. Er Was Eens verzorgt deze feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van de juryleden én met een leuke artiest.

Alle ingezonden verhalen worden gebundeld en deze verhalenbundels worden verspreid onder alle deelnemers aan de wedstrijd. Er Was Eens is, doordat taalontwikkeling het zwaartepunt vormt, primair gericht op nauwe samenwerking met docenten Nederlands, maar ook met z.g. kerndocenten. Ook mentoren en vakoverstijgend ckv-, teken-, muziek-, en of dramadocenten kunnen met het project binnen hun lessen aan de slag. Enthousiast geworden? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Inschrijven

Alle klassen van het vmbo, uit heel Nederland, kunnen deelnemen aan Er Was Eens.

Deelname aan Er Was Eens bedraagt €15,00* (incl. btw) per leerling, deze prijs omvat:
•    Voor alle leerlingen in de klas een leesboek (dat zij zelf mogen houden);
•    Digitaal lesmateriaal;
•    Gastles door een bekende schrijver;
•    Voor alle leerlingen een bundel waarin alle ingezonden verhalen worden gepubliceerd.

* U kunt gebruik maken van de Cultuurkaart om de kosten van Er Was Eens te dekken.

Er Was Eens omvat

•    Een digitale, multimediale lesbrief voor de docenten;
•    Leesboeken (één titel per groep, keuze uit verschillende titels, alle leerlingen krijgen een eigen exemplaar in bezit);
•    Gastles verhalen schrijven door een bekende schrijver;
•    Een bundel waarin alle ingezonden verhalen worden uitgegeven en die onder alle deelnemers en belanghebbenden wordt verspreid;
•    Feestelijke bekendmaking winnaars op de winnende school en overhandiging gewonnen prijs: een boekenkast met boeken voor elk individueel lid van de winnende groep.

Doelstellingen

•    Het stimuleren van vaardigheden als analytisch vermogen, reflectie en nauwkeurig formuleren in de Nederlandse taal bij leerlingen in het vmbo;
•    Het ontwikkelen van literaire competenties als het schrijven en opmaken van recensies, egodocumenten, verhalen, columns, poëzie en beknopte artikelen;
•    Jongeren actief laten participeren in het project;
•    Het enthousiasmeren van jongeren en het plezier brengen in het omgaan met taal;
•    Het opleveren van een tastbaar eindresultaat voor alle deelnemers: alle verhalen worden gebundeld en echt uitgegeven.

Kerndoelen Nederlands

Er Was Eens voldoet aan alle tien de Kerndoelen Nederlands zoals deze zijn geformuleerd voor de onderbouw van het vmbo (BKGT).

1. Spreken en schrijven
De boodschap zo overbrengen dat de luisteraar of lezer het begrijpt.
2. Correct taalgebruik
Het veelvuldig toepassen en bespreken van de spelling en grammaticaregels.
3. Woordverwerking
Het leren omgaan met moeijlijke woorden in teksten en het gebruik ervan.
4. Lezen en luisteren
Doormiddel van lezen, luisteren en kijken de juiste boodschap achterhalen.
5. Informatiebronnen
Informatiebronnen zoeken/ordenen en vervolgens kunnen beoordelen.
6. Overleg en planning
Gesprekstechnieken toepassen in overleg, planning en discussie.
7. Presenteren
Presenteren voor publiek door in de monoloogvorm informatie over te brengen.
8. Fictie en non-fictie
Lezen van verhalen, gedichten en teksten die aansluiten bij de belevingswereld.
9. Planmatig werken
Doormiddel van lees-, schrijf- en spreektechnieken werken aan taalvaardigheden.
10. Reflecteren op taal
Leren reflecteren op taalgebruik zodat taalverbetering ontstaat.

Bovendien sluit Er Was Eens aan op de 21st Century Skills zoals deze door Kennisnet worden gesteld:

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.

Prijsuitreiking op school

Voor de prijsuitreiking hoeft de winnaar niet op pad: De prijs – een boekenkast met 10 boeken voor elke individuele leerling van de winnende klas – wordt namelijk op de winnende school uitgereikt.

Zodra de vakjury aan de hand van de verhalen en de pitches het winnende verhaal heeft gekozen nemen wij contact op de met de winnende school. Er vindt overleg plaats over de meest geschikte datum en locatie in de school (aula, gymzaal, mediatheek, drama lokaal) waar de uitreiking zal plaatsvinden. Er Was Eens neemt de hele organisatie van u over: u wijst ons de locatie (mét licht en geluid) en wij organiseren op uw school een feestelijke uitreiking, waarbij álle leerlingen, docenten en familieleden (en de pers) zijn uitgenodigd.

InschrijvenInschrijven

Enthousiast over Er Was Eens? Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u uw klas aanmelden? Neem contact op met Floor Keller.

Word FanWord Fan

Volg onsVolg ons

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten.

Lees Meer